Законодавство

Virtuf-Image Virtuf-Image Virtuf-Image Virtuf-Image

Інструкція з отримання Міжнародного коду ідентифікації відходів

Інструкція (1)  розроблена  відповідно  до  Положення  про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р.  N 1120 

1.      Відповідає методам класифікації, що наведені в Резолюції Ради ОЕСР С(88)90 - остаточна від 27 травня 1998 р.

Згідно з  п.30  зазначеного  Положення ( 1120-2000-п ),  для визначення  і  класифікації    небезпечних відходів при їх транскордонному перевезенні служить серія із шести таблиць:

Таблиця 1.  Причини,  унаслідок  яких речовини,  матеріали та предмети підлягають утилізації /видаленню.

Таблиця 2. Операції з видалення та утилізації відходів.

Таблиця 3. Категорії потенційно небезпечних відходів 

Таблиця 4. Складові  (елементи)  потенційно  небезпечних відходів.

Таблиця 5. Перелік небезпечних властивостей.

Таблиця 6. Види діяльності, які призводять до утворення потенційно небезпечних відходів. 

 У таблицях 1-6 додатка до Інструкції  вказані  кодові  номери ОЕСР,  які  у  сукупності  забезпечують  можливість надання повної характеристики небезпечних відходів за допомогою Міжнародного коду ідентифікації відходів (далі - МКІВ).

Додаток

до Інструкції з отримання міжнародного коду ідентифікації відходів 

Таблиця 1

ПРИЧИНИ, УНАСЛІДОК ЯКИХ РЕЧОВИНИ, МАТЕРІАЛИ ТА ПРЕДМЕТИ ПІДЛЯГАЮТЬ УТИЛІЗАЦІЇ/ВИДАЛЕННЮ

Речовини, матеріали та предмети підлягають утилізації/видаленню, якщо вони є: 

Q1 

Виробничими залишками, іншим чином не визначені нижче. 

Q2 

Продуктами, що не відповідають технічним умовам. 

Q3 

Продуктами, у яких закінчився термін придатності. 

Q4 

Матеріалами, які були пролиті, загублені та ін., у тому числі забруднені матеріали, обладнання тощо. 

Q5 

Матеріалами, забрудненими внаслідок запланованих чи навмисних дій (наприклад, залишки після операцій очищення, пакувальні матеріали тощо). 

Q6 

Виробами, не придатними до використання (наприклад, відбраковані акумуляторні батареї, відпрацьований каталізатор тощо). 

Q7 

Речовинами, що вже не виконують свого призначення належним чином (наприклад, забруднені кислоти, забруднені розчинники, відпрацьовані солі після гартування тощо). 

Q8 

Залишками від технологічних процесів (наприклад, шлаки, кубові залишки тощо). 

Q9 

Залишками від процесів зниження рівня забруднення (наприклад, шлами скрубберів, пил від пиловловлювачів, відпрацьовані фільтри тощо). 

Q10 

Залишками від операцій металообробки/оздоблення (наприклад, токарна стружка, окалина тощо). 

Q11 

Залишками від переробки сировини (наприклад, залишки видобутку корисних копалин, некондиційні нафтопродукти). 

Q12 

Розбавленими (змішаними) матеріалами (наприклад, масла, забруднені поліхлорованими біфенілами (далі - ПХБ) тощо). 

Q13 

Будь-якими матеріалами, речовинами чи продуктами, використання яких заборонено законом у країні експорту. 

Q14 

Продуктами, що не мають подальшого застосування (наприклад, сільськогосподарські, побутові, канцелярські, торгові відходи, покидьки тощо). 

Q15 

Матеріалами, речовинами чи продуктами, що утворюються в результаті заходів з оздоровлення забруднених земель. 

Q16 

Будь-якими матеріалами, речовинами чи продуктами, які їх виробник чи експортер оголошує відходами і які не входять до вищенаведених категорій. 

Таблиця 3

Категорії потенційно небезпечних відходів (у залежності від їх природи чи активності відходи можуть бути рідкими, густими чи твердими)

Відходи, які включають:

1. Речовини після анатомічних досліджень, відходи клінік чи лікарень.

2. Фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати.

3. Консерванти деревини.

4. Біоциди та фітофармацевтичні речовини.

5. Залишки речовин, які використовувалися як розчинники.

6. Галогеноорганічні речовини, що не застосовуються як розчинники, крім інертних полімерних матеріалів.

7. Солі, що містять ціаніди і застосовуються в термічному процесі відпускання.

8. Мінеральні мастила та мастильні речовини (наприклад, шлами, які утворюються унаслідок різання тощо).

9. Суміші масла/вода та вуглеводні/вода, емульсії.

10. Речовини, що містять поліхлоровані біфеніли (далі - ПХБ) та/чи поліхлоровані терфеніли (далі - ПХТ) (наприклад, діелектрики тощо).

11. Смолисті матеріали, які утворюються унаслідок очищення, перегонки чи будь-якого піролізного оброблення (наприклад, кубові залишки після перегонки тощо).

12. Чорнила, барвники, пігменти, фарби, лаки, політури.

13. Смоли, латекси, пластифікатори, клеї/в'яжучі речовини.

14. Неідентифіковані та/або нові хімічні речовини, які утворюються в результаті досліджень, пошуку чи навчання і вплив яких на людину чи довкілля невідомий (наприклад, лабораторні залишки тощо).

15. Піротехнічні та інші вибухові речовини.

16. Фотохімікати та матеріали фотооброблення.

17. Будь-який матеріал, забруднений будь-яким аналогом поліхлордибензофурану.

18. Будь-який матеріал, забруднений будь-яким аналогом поліхлордибензо-п-діоксину.

Нижченаведені відходи, які містять будь-який із складових елементів з таблиці 4:

19. Тваринні чи рослинні мила, жири, віск.

20. Негалогеновані органічні речовини, що не використовуються як розчинники.

21. Неорганічні речовини без металів чи сполук металів.

22. Зола та/чи шлак.

23. Ґрунт, пісок та глина, включно з вийнятим ґрунтом.

24. Неціанідні солі термічного процесу відпускання.

25. Металевий пил, порошок.

26. Відпрацьовані каталітичні матеріали.

27. Рідини чи шлами, які містять метали чи сполуки металів.

28. Залишки від операцій з контролю над забрудненням (наприклад, пил з пиловлювачів тощо), за винятком пунктів 29, 30, 33.

29. Скрубберний шлам.

30. Шлами з установок з очищення води.

31. Залишки після декарбонізації.

32. Залишки після іонообмінних процесів.

33. Водоочисні шлами, необроблені або непридатні для застосування у сільському господарстві.

34. Залишки після очищення резервуарів та/чи апаратури.

35. Забруднена апаратура.

36. Забруднені упаковки (наприклад, використані газові балончики тощо), що містять один чи декілька складових (елементів), зазначених у таблиці 4.

37. Батареї та інші електричні елементи.

38. Олії рослинного походження.

39. Матеріали, що утворюються при роздільному збиранні побутових відходів.

40. Будь-які інші відходи, що містять будь-який із складових (елементів), зазначених у таблиці 4.

Таблиця 4

СКЛАДОВІ (ЕЛЕМЕНТИ) ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ВІДХОДІВ

Кодовий номер 

Складові (елементи)(1) 

C1 

Берилій, сполуки берилію [Y20]. 

C2 

Сполуки ванадію. 

C3 

Сполуки шестивалентного хрому [Y21]. 

C4 

Сполуки кобальту. 

C5 

Сполуки нікелю. 

C6 

Сполуки міді [Y22]. 

C7 

Сполуки цинку [Y23]. 

C8 

Арсен, сполуки арсену [Y24]. 

C9 

Селен, сполуки селену [Y25]. 

C10 

Сполуки срібла. 

C11 

Кадмій, сполуки кадмію [Y26]. 

C12 

Сполуки олова. 

C13 

Сурма, сполуки сурми [Y27]. 

C14 

Телур, сполуки телуру [Y28]. 

C15 

Барій, сполуки барію, за винятком сульфату барію. 

C16 

Ртуть, сполуки ртуті [Y29]. 

C17 

Талій, сполуки талію [Y30]. 

C18 

Свинець, сполуки свинцю [Y31]. 

C19 

Неорганічні сульфіди. 

C20 

Неорганічні сполуки фтору, за винятком фториду кальцію [Y32]. 

C21 

Неорганічні ціаніди [Y33]. 

C22 

Такі лужні або лужноземельні метали: літій, натрій, калій, кальцій, магній у незв'язаній формі. 

C23 

Розчини кислот або кислоти у твердому стані [Y34]. 

C24 

Основні розчини або основи у твердому стані [Y35]. 

C25 

Азбест (пил і волокна) [Y36]. 

C26 

Органічні сполуки фосфору [Y37]. 

C27 

Карбоніли металів [Y19]. 

C28 

Пероксиди. 

C29 

Солі хлорнуватої кислоти. 

C30 

Солі хлорної кислоти. 

C31 

Солі азотної кислоти. 

C32 

Відпрацьовані речовини і вироби, які містять ПХБ та/або ПХТ та/або полібромовані біфеніли (далі - ПББ) чи їх домішки [Y10]. 

C33 

Фармацевтичні або ветеринарні препарати. 

C34 

Біоциди і фітофармацевтичні речовини. 

C35 

Речовини, що інфікують. 

C36 

Креозоти. 

C37 

Ізоціанати. 

C38 

Органічні ціаніди [Y38]. 

C39 

Феноли, фенольні сполуки, включно з хлорфенолом [Y39]. 

C40 

Ефіри [Y40]. 

C41 

Галогеновані органічні розчинники [Y41] 

C42 

Органічні розчинники, за винятком галогенованих розчинників [Y42]. 

C43 

Галогеноорганічні сполуки, за винятком речовин, згаданих у цій таблиці [Y45]. 

C44 

Ароматичні сполуки, поліциклічні і гетероциклічні органічні сполуки. 

C45 

Органічні азотні сполуки, на зразок аліфатичних амінів. 

C46 

Органічні азотні сполуки, на зразок ароматичних амінів. 

C47 

Речовини вибухового характеру. 

C48 

Органічні сполуки сірки. 

C49 

Будь-який матеріал, забруднений будь-якою сполукою, на зразок поліхлорованого дибензофурану [Y43]. 

C50 

Будь-який матеріал, забруднений будь-якою сполукою, на зразок поліхлорованого дибензо-п-діоксину [Y44]. 

C51 

Вуглеводні та їх кисневі, азотні і/або сірчані сполуки, як-небудь інакше не враховані у таблиці 4. 

___________

(1) У дужках зазначається номер Y згідно з додатком I до Базельської конвенції.

 …  

Читати повну версію Інструкції  з отримання Міжнародного коду ідентифікації відходів - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0773-00#Text