Законодавство

Virtuf-Image Virtuf-Image Virtuf-Image Virtuf-Image

Постанова КМУ 1120 «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів»

Постанова КМУ від 13 липня 2000 р. N 1120 «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів»

На виконання міжнародних зобов'язань України, що випливають з її участі у Базельській конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням…:

1.  Затвердити такі, що додаються:

Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням; 

Жовтий перелік відходів

Зелений перелік відходів.

відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом   утилізації  чи видалення (Абзац другий пункту 2 Положення);

небезпечні відходи – відходи, включені до розділу А Жовтого переліку відходів (стор. 21-28 Постанови), що затверджується Кабінетом Міністрів України, і мають одну чи більше небезпечних властивостей, наведених у переліку небезпечних властивостей, що затверджується Міндовкіллям, та до Зеленого переліку (стор. 28-40 Постанови), що затверджується Кабінетом Міністрів України, у разі, коли вони містять матеріали, наведені у додатку 2 до цього Положення, в таких кількостях, що можуть виявляти небезпечні властивості, наведені у зазначеному вище переліку небезпечних властивостей (Абзац третій пункту 2 Положення);

поводження з відходами – збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація і видалення відходів, включаючи контроль  за  цими  операціями  та нагляд за місцями утилізації/видалення (Абзац шостий пункту 2 Положення);

видалення – будь-яка  операція,  зазначена  у  розділі А додатка 1 до цього Положення (Абзац сьомий пункту 2 Положення);

утилізація – будь-яка операція,  зазначена  у  розділі  Б додатка 1 до цього Положення (Абзац восьмий пункту 2 Положення); 

екологічно обгрунтоване поводження – вжиття  всіх  практично можливих заходів для забезпечення захисту  довкілля  та  здоров'я людини  від можливого негативного впливу під час поводження з відходами (Абзац дев’ятий пункту 2 Положення);

виробник відходів – будь-яка особа,  діяльність якої  призводить до утворення відходів, або, якщо ця особа невідома, то особа, яка володіє цими відходами та/або здійснює над ними контроль (Абзац одинадцятий пункту 2 Положення);

4. Дія пунктів 6 - 33 цього  Положення  поширюється  на  такі відходи, що є об'єктом транскордонного перевезення (Абзац перший пункту 4 Положення): 

а) небезпечні  відходи,  що  включені  до  розділу А Жовтого переліку відходів (Підпункт "а"  пункту 4 Положення); 

б) відходи,  які потребують окремого розгляду, що включені до розділу Б Жовтого переліку відходів (Підпункт "б"  пункту 4 Положення); 

в) відходи,  що  включені  до  Зеленого переліку відходів і є об'єктом транскордонного перевезення,  у разі,  коли вони  містять матеріали,  наведені  у  додатку  2  до  цього Положення,  в таких кількостях,  що можуть виявляти небезпечні властивості, наведені у переліку небезпечних властивостей (затверджується Міндовкіллям), а також якщо транскордонні перевезення таких відходів підпадають під державне регулювання у заінтересованих державах (Підпункт "в"  пункту 4 Положення).

30. Небезпечні відходи у разі їх транскордонного перевезення підлягають  класифікації  згідно з Міжнародним кодом ідентифікації відходів  (далі  -  МКІВ),  крім  випадків,   коли   транскордонне перевезення  здійснюється  на  підставі  відповідного міжнародного договору, у якому зазначається інший метод класифікації (Абзац перший  пункту 30 Положення). 

 

Інструкція з отримання МКІВ затверджується Міндовкіллям (Абзац другий пункту 30 Положення).

Додаток 1 

до Положення 

 

ОПЕРАЦІЇ З ВИДАЛЕННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ *

 

    * Відповідає додатку IV до Базельської конвенції. 

 

     А. Операції,  які  не  призводять  до  можливої  рекуперації, рециркуляції,  утилізації,  прямого повторного чи  альтернативного використання відходів 

 

     Розділ А  охоплює  всі  подібні  операції  з  видалення,  які здійснюються на практиці: 

      D1 Поховання в землі  чи  скидання  на  землю  (наприклад, на звалище тощо) 

      D2 Обробка  грунту  (наприклад, біохімічний розклад рідких чи мулових відходів у грунті тощо) 

      D3 Закачування на глибину  (наприклад, вприскування  відходів відповідної консистенції  у  свердловини,  соляні куполи природних резервуарів тощо) 

      D4 Скидання у поверхневі водойми (наприклад, скидання  рідких або  мулистих  відходів  у котловани,  ставки чи відстійні басейни тощо) 

      D5 Скидання  на  спеціально  обладнані   звалища  (наприклад, скидання  в  окремі  відсіки з прокладкою і поверхневим покриттям, які ізолюють їх один від одного і  від  навколишнього  середовища, тощо) 

      D6 Скидання у водойми, крім морів/океанів 

      D7 Скидання   у   моря/океани,  в  тому  числі  поховання  на морському дні 

 

     D8 Біологічна обробка,  не обумовлена в інших розділах  цього додатка,  яка  призводить до утворення кінцевих сполук чи сумішей, які потім видаляються будь-яким способом, зазначеним у розділі А 

      D9 Фізико-хімічна обробка,  не обумовлена  в  інших  розділах цього  додатка,  яка  призводить  до  утворення кінцевих сполук чи сумішей,  які потім видаляються будь-яким способом,  зазначеним  у розділі   А   (наприклад,  випарювання,   сушіння,   прожарювання, нейтралізація, осаджування тощо) 

      D10 Спалювання на суші 

      D11 Спалювання в морі 

      D12 Постійне зберігання (наприклад, у спеціальних контейнерах у шахті тощо) 

      D13 Змішування   чи  перемішування  до  початку  будь-якої  з операцій, зазначених у розділі А 

      D14 Переупаковування  до  початку   будь-якої   з   операцій, зазначених у розділі А 

      D15 Зберігання до будь-якої з операцій,  зазначених у розділі А. 

      Б. Операції,   які   можуть   призвести    до    рекуперації, рециркуляції,  утилізації,  прямого  повторного чи альтернативного використання 

      Розділ Б охоплює всі  подібні  операції  з  матеріалами,  які визначені  як  небезпечні  відходи  чи  вважаються  такими і які в іншому разі повинні  призначатися  для  операцій,  передбачених  у розділі А: 

      R1 Використання   у   вигляді  палива  (крім  безпосереднього спалювання) чи іншим чином для отримання енергії 

      R2 Утилізація/регенерація розчинників 

      RЗ Рециркуляція/утилізація   органічних   речовин,   що    не застосовуються як розчинники 

      R4 Рециркуляція/утилізація металів та їх сполук 

 

     R5 Рециркуляція/утилізація інших неорганічних матеріалів 

      R6 Регенерація кислот та основ 

      R7 Рекуперація компонентів, що використовуються для зменшення 

забруднення 

      R8 Рекуперація компонентів каталізаторів 

      R9 Повторна перегонка  використаних  нафтопродуктів  чи  інше повторне їх використання 

      R10 Обробка   грунту,   що   справляє   позитивний  вплив  на землеробство чи поліпшує екологічну обстановку 

      R11 Використання відходів  будь-яких  операцій  під  номерами R1-R10 

     R12 Обмін  відходами  для  здійснення  операцій  під номерами R1-R11 

      R13 Акумулювання матеріалу для здійснення будь-якої операції, зазначеної у 

розділі Б

Додаток 2 

до Положення 

КАТЕГОРІЇ ВІДХОДІВ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕГУЛЮВАННЮ *

    * Відповідає додатку I до Базельської конвенції. 

      Групи відходів: 

      Y1 Медичні   відходи,   отримані  в  результаті  лікувального догляду за пацієнтами в лікарнях, поліклініках та клініках 

      Y2 Відходи виробництва та переробки фармацевтичної продукції 

      Y3 Непотрібні фармацевтичні товари, ліки та препарати 

      Y4 Відходи виробництва,  одержання і застосування біоцидів  і фітофармацевтичних препаратів 

      Y5 Відходи  виробництва,  одержання  і  застосування хімічних речовин для просочування деревини 

      Y6 Відходи виробництва,  одержання і застосування  органічних розчинників 

      Y7 Відходи  термічної  обробки  та карбідизації,  які містять ціаніди 

      Y8 Непотрібні  мінеральні   масла,   що   не   придатні   для використання за призначенням 

      Y9 Відходи   у   вигляді   сумішей  та  емульсій  масла/вода, вуглеводні/вода 

      Y10 Відходи,  речовини та вироби,  що  містять  поліхлоровані біфеніли (ПХБ)   та/або   поліхлоровані   терфеніли  (ПХТ)  та/або полібромовані біфеніли (ПББ) або забруднені ними 

      Y11 Відходи у вигляді смолистих залишків очистки,  дистиляції або будь-якої піролітичної обробки 

      Y12  Відходи  виробництва,  одержання  і застосування чорнил, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи 

      Y13 Відходи  виробництва,  одержання  і  застосування   смол, латексів, пластифікаторів, клеїв/зв'язуючих матеріалів 

      Y14 Непотрібні    хімічні    речовини,    отримані   в   ході науково-дослідних робіт чи учбового процесу,  природа яких  ще  не виявлена,  та/або  які  є  новими  і  чий  вплив  на людину та/або навколишнє середовище невідомий 

      Y15 Відходи вибухонебезпечного характеру,  що  не  підпадають під інше законодавство 

      Y16 Відходи    виробництва,    одержання    і    застосування фотохімікатів чи матеріалів для обробки фотоматеріалів 

      Y17 Відходи поверхневої обробки металів і пластмас 

      Y18 Залишки від операцій по видаленню промислових відходів 

      Відходи, що містять: 

      Y19 Карбоніли металів 

      Y20 Берилій; сполуки берилію 

      Y21 Сполуки шестивалентного хрому 

      Y22 Сполуки міді 

      Y23 Сполуки цинку 

      Y24 Миш'як; сполуки миш'яку 

      Y25 Селен; сполуки селену 

      Y26 Кадмій; сполуки кадмію 

      Y27 Сурма; сполуки сурми 

      Y28 Телур; сполуки телуру 

      Y29 Ртуть; сполуки ртуті 

      Y30 Талій; сполуки талію 

      Y31 Свинець; сполуки свинцю 

      Y32 Неорганічні сполуки фтору, за винятком фториду кальцію 

      Y33 Неорганічні ціаніди 

      Y34 Розчини кислот чи кислоти у твердому стані 

      Y35 Розчини основ чи основи у твердому стані 

      Y36 Азбест (пил та волокна) 

      Y37 Органічні сполуки фосфору 

      Y38 Органічні ціаніди 

      Y39 Феноли; фенольні сполуки, включаючи хлорфеноли 

      Y40 Ефіри 

      Y41 Галогеновані органічні розчинники 

      Y42 Органічні   розчинники,   за    винятком    галогенованих розчинників 

      Y43 Будь-які матеріали типу поліхлорованого дибензофурану 

      Y44 Будь-які       матеріали       типу       поліхлорованого дибензо-п-діоксину 

      Y45 Галогенорганічні  сполуки,  крім  речовин,  зазначених  у цьому додатку. 

…  

Читати повну версію Постанови  КМУ від 13 липня 2000 р. N 1120  - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1120-2000-%D0%BF#Text